Πιστοποιήσεις

Oι δεσμεύσεις της εταιρίας μας επιτυγχάνονται με:

  1. την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος HACCP (σύμφωνα με τις αρχές του Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4- 2003 & Annex και του προτύπου ISO22000:2005) το οποίο έχει ανιχνεύσει, προβλέψει και διαχειρίζεται όλους τους δυνητικούς κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με τις προμηθευόμενες ελιές, τα υλικά συσκευασίας καθώς και με τα διάφορα στάδια επεξεργασίας τους,
  2. τη συνεργασία με αξιόπιστους παραγωγούς και εμπόρους ελιών και προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και παροτρύνονται για διαρκή βελτίωση
  3. την εφαρμογή αποτελεσματικού ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια παραλαβής ελιών/ επεξεργασίας/ ελαιοτρίβισης/ εμφιάλωσης/ συσκευασίας και αποθήκευσης των τελικών προϊόντων,
  4. τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την επίτευξη όλων αυτών των δεσμεύσεων,
  5. την ενθάρρυνση των υπευθύνων του συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων προς συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές και την τρέχουσα Εθνική και Διεθνή νομοθεσία και βιβλιογραφία
  6. Τη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας και τη διάχυση της οποιασδήποτε σχετικής πληροφόρησης στο προσωπικό της επιχείρησης, αλλά και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς ελέγχου, πελάτες, προμηθευτές, κτλ)

 
ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ

Νέα & εκδηλώσεις